طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

مرکز حراج آثار هنری

 کاربری: فرهنگی – هنری

مساحت زیربنا: ۳،۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، ساختمان موزه و نماد کیش

بخوانید طرح توجیهی چیست؟ 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب قابل تامین در محل پروژه
۲ برق قابل تامین در محل پروژه
۳ مخابرات قابل تامین در محل پروژه
۴ راه اصلی  خیابان جهان
۵ فرودگاه ۱۰ کیلومتر
۶ بندرگاه ۱۶ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۱۹،۵۴۰ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۲۴،۲۲۴ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۷۳۱ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲۶،۹۴۲ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۲،۷۱۷ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۰۲
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۹ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸%
ارزش خالص فعلی: ۱/۹۳۸(میلیون ریال)
نرخ بازده داخلی: ۲۴/۳۹%

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا:

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

در ارتبـاط بـا بازدیـد از گالری هـای هنـری طـرح حاضـر دو گـروه متقاضـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت: گردشـگران جزیـره کیـش و سـاکنین جزیـره. بــا توجــه بــه آمــار گردشــگران جزیــره کیــش در ســالهای گذشــته، پیش­بینــی شــده اســت کــه در ســال ۱۴۰۲ در حدود  ۲،۱۴۷،۰۰۰ نفــر بــه ایـن جزیـره سـفر خواهنـد کـرد. همچنیـن جمعیـت کیـش در سـال ۱۴۰۲ نیـز بـا توجـه بـه رونـد رشـد جمعیـت در این جزیـره، در حـدود ۵۳،۷۸۹ نفر تخمیـن زده شـده اسـت. بـا فـرض اینکـه ۱ درصـد از سـاکنین و ۷ درصد از گردشـگران از ایـن گالری هـا بازدیـد می­کننـد، تعـداد بازدیدکننـدگان ایـن مجموعـه در حـدود ۱۵۰،۸۲۸ نفـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

سالن گالری:۴ سالن هر یک با ظرفیت اجاره به مدت ۱۶۲ روز در سال

آمفی تئاتر:۱ سالن با ظرفیت اجاره به مدت ۱۶۲ روز در سال

کارگاه آموزشی:۱ کارگاه با ظرفیت اجاره ۱۴۴ روز در سال

کافی شاپ: با ظرفیت پذیرش ۱۶،۴۲۵ نفر در سال

میزان اشتغالزایی:

۲۱ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪     ⚪BOT   اجاره

دوره ساخت: ۶ ماه

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع  طرح توجیهی جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین تهیه طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری، آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

طرح توجیهی احداث هتل اقوام ایرانی

هدف از اجرای این طرح ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی، تفریحی، ورزشی و فرهنگی به مسافران و گردشگران بر اساس سلایق و آئینهای اقوام مختلف و آشنایی گردشگران با آداب و رسوم اقوام ایرانی میباشد. هتل ۵ ستاره بوده و فضای داخلی هر یک از اتاقها و یا سوئیت های هتل به سبک یکی از شهرها یا منطقه های ایرانی طراحی شده است

طرح توجیهی احداث بورس طلا و جواهر

راه انـدازی صنـدوق طلا در بـورس کالا بـا اتفاقـات مثبتـی همـراه خواهـد بــود و برنامه هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه باعــث شــفاف شــدن معامـلات طلا می شود. در صورتـی کـه معامـلات صنـدوق طلا بـه صورت سـازماندهی انجـام شـود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس