طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

مرکز حراج آثار هنری

 کاربری: فرهنگی – هنری

مساحت زیربنا: ۳،۵۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟ 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبقابل تامین در محل پروژه
۲برققابل تامین در محل پروژه
۳مخابراتقابل تامین در محل پروژه
۴راه اصلی خیابان جهان
۵فرودگاه۱۰ کیلومتر
۶بندرگاه۱۶ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت : ۱،۹۵۴ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (ارائه خدمات):۲۴،۲۲۴  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۷۳۱ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۲،۷۱۷  میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۴۸۰،۳۶۸ میلیون ریال
B/C: 1/02 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال و ۹ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸%
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۱/۹۳۸
% IRR: 24/39 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا:

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

در ارتبـاط بـا بازدیـد از گالری هـای هنـری طـرح حاضـر دو گـروه متقاضـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت: گردشـگران جزیـره کیـش و سـاکنین جزیـره. بــا توجــه بــه آمــار گردشــگران جزیــره کیــش در ســالهای گذشــته، پیش­بینــی شــده اســت کــه در ســال ۱۴۰۲ در حدود  ۲،۱۴۷،۰۰۰ نفــر بــه ایـن جزیـره سـفر خواهنـد کـرد. همچنیـن جمعیـت کیـش در سـال ۱۴۰۲ نیـز بـا توجـه بـه رونـد رشـد جمعیـت در این جزیـره، در حـدود ۷۸۹,۵۳ نفر تخمیـن زده شـده اسـت. بـا فـرض اینکـه ۱ درصـد از سـاکنین و ۷ درصد از گردشـگران از ایـن گالری هـا بازدیـد می­کننـد، تعـداد بازدیدکننـدگان ایـن مجموعـه در حـدود ۱۵۰،۸۲۸ نفـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

سالن گالری:۴ سالن هر یک با ظرفیت اجاره به مدت ۱۶۲ روز در سال

آمفی تئاتر:۱ سالن با ظرفیت اجاره به مدت ۱۶۲ روز در سال

کارگاه آموزشی:۱ کارگاه با ظرفیت اجاره ۱۴۴ روز در سال

کافی شاپ: با ظرفیت پذیرش ۴۲۵,۱۶ نفر در سال

میزان اشتغالزایی:

۲۱ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

-پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

-مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪     ⚪BOT   اجاره

دوره ساخت: ۶ ماه

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت “مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب” با تخصص در تهیه انواع  طرح توجیهی جهت مشاوره به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان و همچنین تهیه طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری، آمادگی خود را اعلام می‌نماید.

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

طرح توجیهی احداث مرکز سلامت طب مکمل | طرح های توجیهی گردشگری سلامت

 مرکـز سـلامت طـب مکمـل در دهکـده سـلامت کیـش در جنـوب جزیـره در نظـر گرفتـه شـده اسـت. روشهـای درمانـی مکمـل در سرتاسـر دنیـا متعــدد و متفاوتنــد. طــب چینــی، کــره ای، آیــورودا، طــب ســوزنی، انرژی درمانــی، آروماتراپــی و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *