طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل مجموعه اتومیبل رانی

 کاربری: تفریحی – ورزشی

مساحت زمین: ۳۵۰ مترمربع

 سطح زیر بنا: ۲۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، شمال غربی فرودگاه

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی جنب شهرک صدف
۵ فرودگاه ۳ کیلومتر
۶ بندرگاه ۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۵۸،۴۴۵  میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری :۳۳،۱۱۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۳۹۲ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۴۰،۱۸۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۷،۰۶۹ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۱۷
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال
ارزش خالص فعلی: ۲۸,۹۰۴(میلیون ریال)
%۲۶/۳۹ :نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد تـا بخشـی از اوقـات فراغـت خودشـان را در جزیـره بـه تفریـح، سـرگرمی و هیجـان بپردازنـد، بـر ایـن اسـاس نیـاز بـه مرکـزی جهـت ارائـه خدمـات اجـاره اتومبیل هـای مسـابقه ای، تعمیـرگاه اتومبیل و فروش لـوازم یدکی محســوس بنظــر می­ رســد. ایــن مرکــز بخشــی از مجموعــه پیســت اتومبیل رانـی می­ باشــد کــه در زمینــی بــه مســاحت ۳۵۰ مترمربـع در نظــر گرفته شـده اســت.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه :

ظرفیـت سـالانه بخـش اجـاره اتومبیـل ۲۲،۴۰۰ سـاعت در سـال بـرآورد شـده اسـت. پیـش بینـی می­شـود ۱ %مراجعیـن پیسـت اتومبیـل رانی از فروشـگاه لـوازم یدکـی و ۵ %مراجعیـن پیسـت اتومبیـل رانـی از خدمـات تعمیـرگاه اتومبیـل اسـتفاده کنند. بــازار هــدف طــرح حاضــر گردشــگران خارجــی و داخلــی جزیــره کیــش و کیشـوندان هسـتند. میزان تقاضا بر اسـاس بخشـی از مراجعین پیسـت اتومبیـل رانـی و کارتینـگ بـرآورد شـده اسـت.

میزان اشتغالزایی :

۶ نفر

مشخصات فنی:

مجوزهای مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتوموبیل، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند.

 

مطالب مرتبط :

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان

طرح توجیهی احداث پلاژ آقایان در کیش پلاژ آقایان کاربری: گردشگری مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع سطح زیر بنا: ۱،۸۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، ساحل جنوب […]

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند

طرح توجیهی احداث مدرسه بین المللی هوشمند مدرسه بین المللی هوشمند کاربری: آموزشی مساحت زمین: ۲،۲۰۰ مترمربع مساحت زیربنا: ۴،۳۰۰ مترمربع مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب […]

طرح توجیهی احداث مرکز خرید و تعمیرات موبایل و آی تی

مرکز تخصصی خرید و تعمیرات موبایل و آی تی بـا هـدف توسـعه سـطح خدمـات و امکانـات شـهری از طریـق ایجـاد مجموعـه ای بـا امکانـات و زیرســاخت مناســب در کلاس اســتاندارد و فضایــی تخصصــی جهــت خریـد، فـروش خدمـات…

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان

طرح توجیهی احداث مرکز تشخیص و درمان سرطان مرکز تشخیص و درمان سرطان کاربری: درمانی و پزشکی مساحت زمین: ۴،۰۰۰ متر مربع مساحت زیربنا: ۵،۰۰۰ مترمربع […]

طرح توجیهی احداث مرکز مراقبت پوست، مو و زیبایی

پوســت و مــو بخــش اعظمــی از ظاهــر هــر فــرد را تشــکیل میدهــد بــا توجـه بـه افزایـش تمایلـات افـراد بـه دریافـت خدمـات درمانـی پوسـت و مـو و وجـود تقاضـای بسـیار بـاالا جهـت اینگونـه مراکـز درمانـی، مرکـز مراقبتهــای پوســت و مــو در مجموعــه دهکــده سـلامت …

طرح توجیهی احداث هتل شناور

هـدف طـرح حاضـر احـداث یـک مجتمـع اقامتـی و گردشـگری در جزیـره
کیـش می باشـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس