طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل مجموعه اتومیبل رانی

 کاربری: تفریحی – ورزشی

مساحت زمین: ۳۵۰ مترمربع

 سطح زیر بنا: ۲۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، شمال غربی فرودگاه

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی جنب شهرک صدف
۵ فرودگاه ۳ کیلومتر
۶ بندرگاه ۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۵۸،۴۴۵  میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری :۳۳،۱۱۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۳۹۲ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۴۰،۱۸۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۷،۰۶۹ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۱۷
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال
ارزش خالص فعلی: ۲۸,۹۰۴(میلیون ریال)
%۲۶/۳۹ :نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد تـا بخشـی از اوقـات فراغـت خودشـان را در جزیـره بـه تفریـح، سـرگرمی و هیجـان بپردازنـد، بـر ایـن اسـاس نیـاز بـه مرکـزی جهـت ارائـه خدمـات اجـاره اتومبیل هـای مسـابقه ای، تعمیـرگاه اتومبیل و فروش لـوازم یدکی محســوس بنظــر می­ رســد. ایــن مرکــز بخشــی از مجموعــه پیســت اتومبیل رانـی می­ باشــد کــه در زمینــی بــه مســاحت ۳۵۰ مترمربـع در نظــر گرفته شـده اســت.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه :

ظرفیـت سـالانه بخـش اجـاره اتومبیـل ۲۲،۴۰۰ سـاعت در سـال بـرآورد شـده اسـت. پیـش بینـی می­شـود ۱ %مراجعیـن پیسـت اتومبیـل رانی از فروشـگاه لـوازم یدکـی و ۵ %مراجعیـن پیسـت اتومبیـل رانـی از خدمـات تعمیـرگاه اتومبیـل اسـتفاده کنند. بــازار هــدف طــرح حاضــر گردشــگران خارجــی و داخلــی جزیــره کیــش و کیشـوندان هسـتند. میزان تقاضا بر اسـاس بخشـی از مراجعین پیسـت اتومبیـل رانـی و کارتینـگ بـرآورد شـده اسـت.

میزان اشتغالزایی :

۶ نفر

مشخصات فنی:

مجوزهای مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتوموبیل، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند.

 

مطالب مرتبط :

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی پارک آبی

پارک آبی یک مکان تفریحی جذاب و سالم بین کودکان و نوجوانان است. اجرایی کردن طرح احداث پارک آبی نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد اما اگر بتوانید یک مکان تفریحی خلاق برای عموم مردم ایجاد کنید می توانید در این طرح پیروزمندانه عمل کنید.

طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا

یکی از مفید ترین و اصلی ترین مواد غذایی برای مصارف خانواده های ایرانی را می توان ماهی قزل آلا معرفی نمود. این فراورده امروزه به صورت گسترده در ایران و در جهان یافت می شود. بر اساس روش های سنتی و یا روش های مدرن به واسطه آب های …

طرح توجیهی مهمانپذیر

وجود امکانات مطلوب در مهمانپذیر، برای مسافران می تواند شرایط رفاهی را به دنبال داشته باشد. قرار است در این مقاله درباره طرح توجیهی مهمان پذیر موارد کاربردی و مهمی را خدمت شما کاربران محترم ارائه نماییم. پس تا انتهای این مقاله همراه …

طرح توجیهی احداث هتل مدرسه

هتـل مدرسـه مرکـزی اسـت کـه مطابـق اسـتانداردهای روز دنیـا، بـه ارائـه آموزش هــای کاربــردی و عملــی در زمینــه صنعــت گردشــگری (هتلداری ،پذیرایی و … ) . هــدف کلــی از احــداث ایــن واحدهــا آمــوزش و تربیت نیروی انسـانی در خصوص اسـتانداردهای

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس02126652612