طرح توجیهی احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل

مرکز خدمات و تعمیرات اتومبیل مجموعه اتومیبل رانی

 کاربری: تفریحی – ورزشی

مساحت زمین: ۳۵۰ مترمربع

 سطح زیر بنا: ۲۰۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، شمال غربی فرودگاه

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

دسترسی به زیر ساخت ها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی جنب شهرک صدف
۵ فرودگاه ۳ کیلومتر
۶ بندرگاه ۵ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۵۸،۴۴۵  میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری :۳۳،۱۱۱ میلیون ریال
سرمایه در گردش:۱،۳۹۲ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۴۰،۱۸۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۷،۰۶۹ میلیون ریال
نسبت منافع به مخارج: ۱/۱۷
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۵ سال
ارزش خالص فعلی: ۲۸,۹۰۴(میلیون ریال)
%۲۶/۳۹ :نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

هدف از اجرا

از آنجایـی کـه محـل اجـرای طـرح حاضـر در مجـاورت پیسـت اتومبیل رانـی در نظــر گرفتــه شــده و همچنیــن بخــش قابــل توجهــی از متقاضیــان مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی، گردشـگران جزیـره بـوده کـه تمایـل دارنـد تـا بخشـی از اوقـات فراغـت خودشـان را در جزیـره بـه تفریـح، سـرگرمی و هیجـان بپردازنـد، بـر ایـن اسـاس نیـاز بـه مرکـزی جهـت ارائـه خدمـات اجـاره اتومبیل هـای مسـابقه ای، تعمیـرگاه اتومبیل و فروش لـوازم یدکی محســوس بنظــر می­ رســد. ایــن مرکــز بخشــی از مجموعــه پیســت اتومبیل رانـی می­ باشــد کــه در زمینــی بــه مســاحت ۳۵۰ مترمربـع در نظــر گرفته شـده اســت.

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه :

ظرفیـت سـالانه بخـش اجـاره اتومبیـل ۲۲،۴۰۰ سـاعت در سـال بـرآورد شـده اسـت. پیـش بینـی می­شـود ۱ %مراجعیـن پیسـت اتومبیـل رانی از فروشـگاه لـوازم یدکـی و ۵ %مراجعیـن پیسـت اتومبیـل رانـی از خدمـات تعمیـرگاه اتومبیـل اسـتفاده کنند. بــازار هــدف طــرح حاضــر گردشــگران خارجــی و داخلــی جزیــره کیــش و کیشـوندان هسـتند. میزان تقاضا بر اسـاس بخشـی از مراجعین پیسـت اتومبیـل رانـی و کارتینـگ بـرآورد شـده اسـت.

میزان اشتغالزایی :

۶ نفر

مشخصات فنی:

مجوزهای مورد نیاز:

-مجوز واگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪    BOT

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۲۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث مرکز خدمات و تعمیرات اتوموبیل، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند.

 

مطالب مرتبط :

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث فود کورت موزه و نماد کیش

هــدف از ایجــاد فودکورت هــا تســهیل و تســریع در امــور تهیــه و ســرو غـذا اسـت. جزیـره کیـش بـا قابلیـت جـذب توریسـت داخلـی و خارجی درطـی سـال امـکان توسـعه پروژه هـای خدماتـی ـــ تفریحـی را دارد. سـایت ۷۰ هکتـاری مـوزه …

طرح توجیهی احداث مرکز مالی بین المللی و صندوق های خطرپذیر

ایــن طــرح در ارتبــاط بــا احــداث یــک مرکــز مالــی بین المللــی بــه عنــوان محــل اســتقرار بانک هــا، صرافی هــا، شــرکت های بیمــه ای، شــرکت های تجـاری، شـرکت های حقوقـی و حسابرسـی، نهادهـای مالـی، صندوق هـای خطرپذیــر و… می¬باشــد.

طرح توجیهی احداث مرکز مدیریت درد و استرس

مجموعــــه اقامتـی تخصصـی مدیــریت درد و استـرس، در جنــوب شــرقی کیــش در دهکــده سـلامت واقـع خواهـد شـد. هـدف از اجـرای طـرح ایجـاد مجموعه اقامتی جهــت ارائــه روش هــای درمانــی مفیــد جایگزیــن در حیطــه نورولــوژی بــا ایمنــی بســیار بــالا  بــرای بیمــاران، مدیــران و افــرادی کــه در شــرایط اسـترس ­زا قـرار دارنـد، می­باشـد.

طرح توجیهی احداث مرکز نمایشگاه های بین المللی

برگــزاری نمایشــگاه ها بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در توســعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی مناطـق، نقـش ویـژه ای ایفا می­نماید. کشـورها بـه منظـور ارتقـاء سـطح دانـش و آگاهی افـراد، ایجاد اشـتغال و توسـعه همه جانبـه منطقـه، احداث محل برگـزاری نمایشـگاه را در اولویت فعالیت­ هــای خــود قــرار می­دهنــد.

طرح توجیهی احداث مرکز آموزش و پژوهش انرژی های تجدید پذیر

امـروزه یکـی از چالش هـای موجـود در بخـش انرژی ، محدودیت دسترسـی بــه فناوری هــای نویــن و به کارگیــری فناوری هــای قدیمــی و انرژی بــر در بخش هــای مختلــف می­ باشــد. از ایــن رو مرکــز احــداث آمــوزش و پژوهــش انرژی هــای تجدید پذیــر

طرح توجیهی احداث مرکز درمان ناباروری در کیش

امـروزه درمـان نابـاروری بـه صـورت یـک درمـان فـوق تخصصـی بـا داشـتن امکانــات و تجهیــزات منحصــر بــه فــرد در مراکــز درمــان نابــاروری ارائــه می شـود. بی گمان داشـتن فرزندی سـالم آرزوی هر زوجی اسـت. امروزه علــی رغــم کیفیــت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonصحبت با کارشناس