طرح توجیهی تولید ظروف یک بار مصرف گیاهی

تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

کاربری: صنعتی

مساحت زمین: ۲،۵۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱،۹۵۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره ،جنوب بزرگراه خلیج فارس

کلید واژه های این طرح توجیهی : تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی / طرح تولید ظرف یکبار مصرف / طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف

بخوانید: طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیف زیر ساخت فاصله تا محل پروژه
۱ آب در محل پروژه فراهم شده است
۲ برق در محل پروژه فراهم شده است
۳ مخابرات در محل پروژه فراهم شده است
۴ راه اصلی در محل پروژه
۵ فرودگاه ۴ کیلومتر
۶ بندرگاه ۷ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۹۳,۳۰۱ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (تولید): ۹۴,۷۵۴  میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۰,۴۸۱ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۱۳۷,۳۴۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۴۲,۵۸۶ میلیون ریال
B/C : 1/21 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸%
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۷۶,۳۸۰
% IRR: 34/42 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

بـا پیشـرفت تکنولـوژی و تغییـر سـبک زندگـی، اسـتفاده از ظـروف یکبـار مصــرف جزئــی از زندگــی بشــر امــروز اســت. امــا ظــروف یکبــار مصــرف پلاستیکی در طبیعــت تجزیه پذیــر نبــوده و دفــع آنهــا باعــث ایجــاد مشکلات جـدی در کشـورها شـده اسـت. از آنجـا کـه جزیـره کیـش یـک منطقــه توریســتی اســت، اســتفاده از ظــروف یکبارمصــرف عــلاوه بــر سـاکنین، بـرای خدمت رسـانی بـه گردشـگران نیـز مـورد نیـاز اسـت. امـا از یــک ســو هزینه هــای حمــل و نقــل ظــروف یکبــار مصــرف نســبت بــه هزینـه تمـام شـده آنهـا قابـل توجـه اسـت و از سـوی دیگـر لازم اسـت از ظروفــی اســتفاده شــود کــه تجزیــه پذیــری آن هــا در طبیعــت ســاده تر صـورت پذیـرد. بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد می­شـود کـه یـک واحـد تولیـدی ظـروف یکبـار مصـرف گیاهـی بـه منظـور تأمیـن نیاز جزیـره احداث شـود.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

ظرفیــت در نظــر گرفتــه شــده بــرای طــرح بــا توجــه بــه تــوان تولیــد ماشین آلات (۲۵۰ کیلوگرم در ساعت) و بــا فــرض ۲ شــیفت کاری ۸ سـاعته در روز و ۳۰۰ روز کاری در سـال برابـر ۱،۲۰۰ تـن در سـال اسـت. بـا در نظـر گرفتـن راندمـان عملـی ۷۰ %بـرای طـرح، ظرفیـت عملـی برابـر ۸۴۰ تـن در سـال محاسـبه میشـود کـه ایـن میـزان پاسـخگوی نیـاز ۴۰% از بـازار کیـش خواهـد بـود.

میزان اشتغالزایی:

۲۵ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

– جواز تأسیس از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه بهرهبرداری از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجـوز محیـط زیسـت از اداره حفاظـت محیـط زیسـت، سـازمان منطقـه آزاد کیـش

– پروانه بهداشتی از اداره غذا و دارو

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪     BOT ⚫  

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب ،با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی و انجام تحقیقات و مطالعه بازار و متعاقبا تهیه طرح های توجیهی و B.P  و مشاوره تخصصی سرمایه گذاری با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک، همواره آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می­باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

همچنین به منظور راهنمایی بیشتر خواندن این مقاله به شما توصیه می شود : راهنما جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی ساحلی

بـا بررسـی پتانسـیل های جزیـره زیبـای کیـش و زمینه هـای موجود جهت توسـعه و ارتقای ورزش های سـاحلی و همچنین با برخورداری از نگرشـی منطقـی بـر محدودیت هـا و موانـع موجـود، بایسـتی راهکارهـای مناسـب در راســتای ترویــج ورزش هــای ســاحلی بــه صــورت حرفــه ای …

طرح توجیهی پیست کارتینگ مجموعه اتوموبیل رانی کیش

جــود مراکــز تفریحــات هیجانــی ضمــن ایجــاد نشــاط منجــر بــه تخلیــه هیجانـات منفـی زندگـی روزمره افراد و متعاقبا سلـامت جامعـه می­گردد. پیسـت کارتینـگ تجربـه سـرعت بـدون مخاطـره را بـرای افـراد و گروه های سـنی مختلـف فراهـم می نمایـد .

طرح توجیهی احداث رستوران تم دار در کیش

بـا توجـه بـه هـدف سـازمان منطقـه آزاد کیـش جهـت توسـعه همـه جانبـه غـرب و شـمال غـرب جزیـره کیـش، احـداث رسـتوران های تـم دار …

طرح توجیهی احداث باشگاه سوارکاری و چوگان

سوارکاری از ورزش هایــی اســت کــه در چنــد دهــه اخیــر مــورد توجــه خاصــی قــرار گرفته اســت. ایــن ورزش امــروزه نــه تنهــا بــه عنــوان یــک رقابـت سـالم و مفیـد، بلکـه بـه عنـوان سـرگرمی و بـه منظـور گذرانـدن اوقــات فراغــت مــورد توجــه قــرار گرفته اســت،


[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *