طرح توجیهی تولید ظروف یک بار مصرف گیاهی

تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی

کاربری: صنعتی

مساحت زمین: ۲،۵۰۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۱،۹۵۰ مترمربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

کلید واژه های این طرح توجیهی : تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی / طرح تولید ظرف یکبار مصرف / طرح توجیهی ظروف یکبار مصرف

بخوانید: طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبدر محل پروژه فراهم شده است
۲برقدر محل پروژه فراهم شده است
۳مخابراتدر محل پروژه فراهم شده است
۴راه اصلیدر محل پروژه
۵فرودگاه۴ کیلومتر
۶بندرگاه۷ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۹۳,۳۰۱ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری (تولید): ۹۴,۷۵۴  میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۱۰,۴۸۱ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه: ۱۳۷,۳۴۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۴۲,۵۸۶ میلیون ریال
B/C : 1/21 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
نرخ تنزیل: ۱۸%
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۷۶,۳۸۰
% IRR: 34/42 نرخ بازده داخلی

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

بـا پیشـرفت تکنولـوژی و تغییـر سـبک زندگـی، اسـتفاده از ظـروف یکبـار مصــرف جزئــی از زندگــی بشــر امــروز اســت. امــا ظــروف یکبــار مصــرف پلاستیکی در طبیعــت تجزیه پذیــر نبــوده و دفــع آنهــا باعــث ایجــاد مشکلات جـدی در کشـورها شـده اسـت. از آنجـا کـه جزیـره کیـش یـک منطقــه توریســتی اســت، اســتفاده از ظــروف یکبارمصــرف عــلاوه بــر سـاکنین، بـرای خدمت رسـانی بـه گردشـگران نیـز مـورد نیـاز اسـت. امـا از یــک ســو هزینه هــای حمــل و نقــل ظــروف یکبــار مصــرف نســبت بــه هزینـه تمـام شـده آنهـا قابـل توجـه اسـت و از سـوی دیگـر لازم اسـت از ظروفــی اســتفاده شــود کــه تجزیــه پذیــری آن هــا در طبیعــت ســاده تر صـورت پذیـرد. بـر ایـن اسـاس پیشـنهاد می­شـود کـه یـک واحـد تولیـدی ظـروف یکبـار مصـرف گیاهـی بـه منظـور تأمیـن نیاز جزیـره احداث شـود.

 

مطالعات بازار:

ظرفیت سالانه:

ظرفیــت در نظــر گرفتــه شــده بــرای طــرح بــا توجــه بــه تــوان تولیــد ماشین آلات (۲۵۰ کیلوگرم در ساعت) و بــا فــرض ۲ شــیفت کاری ۸ سـاعته در روز و ۳۰۰ روز کاری در سـال برابـر ۱،۲۰۰ تـن در سـال اسـت. بـا در نظـر گرفتـن راندمـان عملـی ۷۰ %بـرای طـرح، ظرفیـت عملـی برابـر ۸۴۰ تـن در سـال محاسـبه میشـود کـه ایـن میـزان پاسـخگوی نیـاز ۴۰% از بـازار کیـش خواهـد بـود.

میزان اشتغالزایی:

۲۵ نفر

مشخصات فنی :

مجوز های مورد نیاز:

– جواز تأسیس از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه بهرهبرداری از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجـوز محیـط زیسـت از اداره حفاظـت محیـط زیسـت، سـازمان منطقـه آزاد کیـش

– پروانه بهداشتی از اداره غذا و دارو

شیوه سرمایه گذاری :

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین⚪     BOT ⚫  

دوره ساخت: ۲ سال

دوره بهره برداری (برای محاسبه شاخص های اقتصادی ) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با انجام مطالعات امکانسنجی F.S و P.F.S به منظور شناسایی واحد های قابل راه اندازی و انجام تحقیقات و مطالعه بازار و متعاقبا تهیه طرح های توجیهی و B.P  و مشاوره تخصصی سرمایه گذاری با بیش از ده سال تجربه و ارائه صدها طرح توجیهی به روز و قابل استناد در بانک، همواره آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می­ باشد. کافیست با ما تماس بگیرید.

همچنین به منظور راهنمایی بیشتر خواندن این مقاله به شما توصیه می شود : راهنما جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *